Sotsiaalpedagoogi vastuvõtt

Sotsiaalpedagoog tegeleb kohanemis-,käitumis-ja õpiprobleemidega õpilastega, koolikohustuste mittetäitmise ning koolivägivalla ja uimastiennetusega. Peab sidet kodu ja kooli vahel. Sotsiaalpedagoog tegeleb nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate nõustamisega.

Konsultatsiooni ajad

 • Ave Plakk, sotsiaalpedagoog
  E-N 8.30- 15.30
  Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida
  ave.plakk@ahjakool.ee

Sotsiaalpedagoog on abiks:

 • õpi-ja kohanemisraskuste korral;
 • probleemide korral, mis on seotud kaasõpilaste, õpetajate või lapsevanematega;
 • kodu-ja koolivägivalla ning tõrjutuse korral;
 • lapsevanemate kooli kutsumise korral;
 • suhtlemisel lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-ning korrakaitsesüsteemidega.

Sotsiaalpedagoog teeb koostööd kooli ja lasteaia juhtkonna, psühholoogi, klassijuhatajate, lastevanemate, lastekaitse, politsei, alaealiste komisjoni ja teiste ametkondadega ning tema eesmärk on õpilase toimetuleku toetamine läbi last ümbritseva võrgustiku toimiva koostöö. Oma töös arvestab sotsiaalpedagoog kutse-eetikat, et tagada konfidentsiaalsus, kui andmete avaldamine tooks lapsele kahju.