Logopeediline abi

Logopeedi töö põhieesmärgiks on aidata õpilasi, kellel on probleemid suulises ja/või kirjalikus eneseväljenduses. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel.

  • Logopeedi ülesanne on ka lapse üldise arengu ja psüühiliste protsesside toetamine, sest tajude, mälu, tähelepanu ja mõtlemise areng mõjutab otseselt kõne arengut.
  • Eriti oluline on logopeediline abi algklassides, aga vajalik ka põhikoolis õpilastele, kellel on õpiraskused eesti keeles. Logopeedilist abi vajavad õpilased selgitab logopeed välja õppeaasta algul koostöös klassiõpetajate ja eesti keele õpetajaga.
  • Kõneravi tunnid toimuvad logopeedi poolt koostatud tunni- ja tööplaani alusel valdavalt peale tunde, aga ka tihedas koostöös klassiõpetajatega eesti keele tundide ajal kas individuaalselt või väikestes rühmades 1-3 korda nädalas.
  • Lisaks testib logopeed ka koolieelikuid kooliküpsuse osas ning nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege.

Hea lugemis- ja kirjutamisoskus on kooliedukuse alus!
Logopeed: Terje Veeber

Logopeedi tunniplaan 2020-2021

Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 7.kl. 5.kl.
2 4.kl. 9.kl. 2.kl.
3 3.kl. 2.kl. 3.kl.
4 1.kl. 8.kl. 4.LÕK
5 6.kl. 2.kl. 1.kl.
6 3.kl. 4.,6.kl.
7 5.kl. 6.,9.kl.
8