Õpiabi

Õpiabi rühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel. Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

  1. korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;
  2. arendatakse kognitiivseid oskusi;
  3. kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Haridus- ja teadusminister  määrus. Vastu võetud 23.12.2010

Tunde viivad läbi Ülla Rebane ja Tiiu Lokk

Õpiabi tunniplaan 2020-2021

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 6.kl
2. 2.,3.kl. 5.kl.
3.
4. 8.kl.
5. 1.kl.
6. 9.kl. 2.,4.kl. 5.kl.
7. 6.kl. 8.kl. 9.kl.