Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogu koosseis

Kaidi Rämman – hoolekogu esimees
Kaidi Rämman –  I kooliastme vanemate esindaja
Janely Trahv –  I kooliastme vanemate esindaja
Marin Dudarev – II kooliastme vanemate esindaja
Ulvi Kade – III kooliastme vanemate esindaja
Raido Vilt – III kooliastme vanemate esindaja
Pille Haavakats – III kooliastme vanemate esindaja
Tiia Tenno –  õppenõukogu esindaja
Anette Saar –  õpilasesinduse esindaja
Kadri Vilt –  õpilasesinduse esindaja
Toivo Narusbek –  Põlva Vallavolikogu esindaja
Hoolekogu Protokollid

 

Hoolekogu töökord
hoolekogu-tookord