Lihtsustatud õppe õppekava

Koolis on avatud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi õppivate laste klass nende õpilaste jaoks, kelle vaimne areng ei võimalda õppimist riikliku õppekava alusel.

  1. õppimine toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava Ahja Keskkoolile kohandatud õppekava järgi.
  2. abiklassi peamiseks eesmärgiks on soodustada õpilaste arengut, tunde-ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja kohanemist ning adekvaatse minapildi kujunemist;
  3. lapse LÕK klassi üle viimiseks suunatakse õpilane täiendavatele koolivälistele psühholoogilis-pedagoogilistele uuringutele ning maakonna nõustamiskomisjoni;
  4. õpilase abiklassi vastuvõtmisel esitab lapsevanem või eestkostja kooli direktorile kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse.

Klassijuhataja: Tiiu Lokk

               Lihtsustatud õppekavaga 4. ja 7.klassi tunniplaan

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
  Klassjuhataja tund Eesti keel Eesti keel Käsitöö-Tehnol Eesti k/ Loodus
  Eesti keel Kunst / Inglise k Eesti keel Käsit-Teh / Muusika Loodus
  Eesti keel / Loodus Matemaatika Matemaatika Muusika / Tehnol Matemaatika
  Matemaatika Loodus Eesti keel Logopeed / Tehnol Kehal k / Ajalugu
  Robootika / Ajalugu Eesti keel Inimeseõpetus Kehal k / Inglise k Inimeseõpetus
    Matemaatika/-         /- Kehaline k   – /   Tehnol    – / Kehaline k