Tunnustamise kord

1. Eduka õppetöö ja eeskujuliku või hea käitumise eest tunnustamine õppeaasta jooksul:

 • suuline kiitus klassi või kooli ees (kõik aineõpetajad);
 • kirjalik kiitus või tänu õpilaspäevikus, eKoolis (kõik aineõpetajad);
 • lapse individuaalse arengu tunnustamine direktori käskkirjaga aineõpetaja või klassijuhataja ettepanekul;
 • direktori käskkiri olümpiaadidest osavõtjate tunnustamiseks (aineõpetaja ettepanekul);
 • hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega õpilaste kandmine kooli autahvlile (uue veerandi esimese nädala jooksul õppenõukogu otsuse alusel)
 • edukate õpilaste äramärkimine valla lehes ( õppeveerandite tulemuste alusel) .
 • eduka õpilase äramärkimine kooli infolehes ( õppeveerandite tulemuste alusel)

2. Eduka õppetöö, aktiivse klassivälise tegevuse ja hea käitumise eest tunnustamine õppeaasta lõpus:

 • kiituskiri “Väga hea õppimise eest”;

1.-8. õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga, kui tema aastahinded on “5” (aastahinne “4” lubatud muusika-ja kunstiõpetuses ning kehalises kasvatuses), käitumishinne eeskujulik. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

 • kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”;

Kiituskirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 9. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne VIII ja IX klassis on “5”, nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis on “5”. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. Ettepaneku õppenõukogule teeb vastava aine õpetaja.

 • kiitusega põhikooli lõputunnistus;

Antakse kooli õppenõukogu otsusega 9.klassi õpilasele, kellel kõikides põhikooli lõputunnistule kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne on “5” ning käitumine eeskujulik või hea. Ettepaneku õppenõukogule teeb klassijuhataja.

 • kooli tänukiri õppeaasta lõpul olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele;
 • edukate õpilaste premeerimine meenetega õppeaasta lõpul (klassijuhataja ettepanekul) ;
 • klassivälises tegevuses aktiivsete õpilaste tunnustamine tänukirja või meenetega (huvijuhi ning ringijuhendaja ettepanekul);
 • direktori vastuvõtt.

3. Eduka õpilase väljaselgitamise ja premeerimise kord.

1. Väga hea õppimise ning käitumise eest- aastahinded järgmiselt:

 • I-IV klass veerandi- ja aastahinded “5”-d või veerandihinnetes üks “4”, käitumine eeskujulik;
 • V-VII klass veerandi- ja aastahinded “5”-d või veerandihinnetes kuni kaks “4”, käitumine eeskujulik või hea (rahuldavaid ei tohi veerandites olla);
 • VII-IX klass aastahinded “5” või aastahinnetes kaks “4”, käitumine käitumine eeskujulik või hea (rahuldavaid ei tohi veerandites olla);
 • V- IX klass kui puudub punktile 1, 2 või 3 vastav õpilane kutsutakse direktori vastuvõtule klassi parim, eeldus “4” ja “5”-d, käitumine eeskujulik või hea;

2. Oma kooli tulemuslik esindamine aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, näitustel.
3. Aktiivne klassiväline tegevus, kooli esindamine ja kooli maine tõstmise eest.
4. Spordi vallas; valitakse parim sportlane: 1 tüdruk, 1 poiss ja 1 võistkond.
5. Ekstreemses olukorras otsustava käitumise ja kaaskodanikele heateo tegemise eest.

Preemiate määramisel võib arvestada lisaks eelpool toodud kriteeriumidele muid, eriti silmapaistvaid saavutusi.
Õpilastele antavatele preemiatele kandideerimise vältimatu tingimus on vähemalt hea käitumishinne (v.a. õppimine ja ekstreemolukorras käitumine).
Õppenõukogu otsusega võib teha erandeid.