Õppima asumise kord

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab vanem hiljemalt 31. maiks kooli direktorile järgmised dokumendid:

  1. vormikohane taotlus;
  2. lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  3. lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  4. tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;
  5. koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
  6. lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.