Loovtöö korraldus ja juhend

Loovtöö mõiste

Loovtöö tähendab õpilase enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud tööd, mis on õppeaineid lõimiv, arvestab kooli ja paikkonna eripära ning lähtub õppekava läbivatest teemadest.

Loovtöö koostamisel lähtutakse järgmistest läbivatest teemadest:

elukestev õpe ja karjääri planeerimine – õpilane teadvustab oma võimeid ja oskusi arendab koostööd; oskab hinnata oma soovide elluviimise eeldusi ja võimalusi

keskkond ja jätkusuutlik areng – õpilane oskab valida loodussäästlikku tegutsemisviisi ja hinnata oma tarbimisvalikuid

teabekeskkond – õpilane oskab määrata oma teabevajadusi ja leida sobivat teavet

tehnoloogia ja innovatsioon – õpilane oskab arendada loovust ning algatusvõimet ideede rakendamisel; omandada teadmisi tehnoloogiate toimimisest; kasutada IKT vahendeid

tervis ja ohutus – õpilane väärtustab oma tervist ja turvalist käitumist; väldib ohtlikesse olukordadesse sattumist; omandab teadmisi ning oskusi ohuolukordades käitumiseks

väärtused ja kõlblus – õpilane tunnustab väärtusi ja viisakusreegleid; on lugupidav ja salliv, oskab võrrelda erinevaid seisukohti ja põhjendada oma seisukohti.

 

Loovtöö koostamine võib olla lõimitud järgmiste ainevaldkondadega:

eesti keel ja kirjandus – toetavad suulist ja kirjalikku väljendusoskust

võõrkeeled   – toetavad teabeallikate mõistmist

matemaatika – toetab teadmiste rakendamist loovtöö kavandamisel

loodusained – võimaldavad mõista inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale

kunstiained   – toetavad käelise tegevuse arendamist ja loovat mõtlemist

tehnoloogia – toetab arusaama teadmiste ja praktilise tegevuse omavahelisest

seotusest; pakub loomingulise eneseväljenduse võimalusi

informaatika – toetab teabe leidmist ja loovtöö kirjaliku osa vormistamist

kehaline kasvatus – toetab kehalist tegavust ja tervislikku eluviisi

sotsiaalained – toetavad inimese ja ühiskonna suhteid ning protsesse

Loovtöö eesmärgid:

  • loob õpilasele võimetekohase eneseteostuse võimaluse
  • toetab õpilase loomingulise eneseväljendusoskue kujunemist ja analüüsioskuse arengut
  • arendab õpilase kriitilist mõtlemist ja esinemisoskust
  • võimaldab kasutada LT koostamisel seni omandatud teadmisi ja oskusi ning õpilane püüab leida ainetevahelisi seoseid
  • töö valmimise käigus realiseerib õpilane loovalt oma ideid, kasutab teistes valdkondades omandatud teadmisi; koostab arvutil korrektselt vormistatud kirjaliku osa

Loovtöö temaatika

  • lõimub erinevatest õppeainetest saadud teadmiste ja oskustega
  • seondub kooli eripära ja läbivate teemadega
  • seondub õpilase huvitegevusega

 

Näiteid loovtöö teemade valikuks:

uurimus,

ülekoolilise konkursi, kontserdi, võistluse, konverentsi või muu ürituse korraldamine,

kunsti-, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse projekt,

eksponeeritud näitus,

õppematerjali (sh audiovisuaalse või elektroonilise) loomine,

giidituuri ettevalmistamine ja läbiviimine,

sisekujundusprojekt,

omaloomingulise teose loomine, esitluse korraldamine,

õpilasfirma projekti koostamine.

 

LOOVTÖÖ KIRJALIK OSA

 

Nõuded teksti vormistusele. (vt. uurimistöö vormistusjuhend kooli kodulehel)

TEEMA JA JUHENDAMINE

 

LT üldkoordinaator on õppealajuhataja.

LT võimalusi tutvustavad aineõpetajad 7. klassis 3.trimestril ja 8. klassis septembris.

LT täpsema teema ja juhendaja valivad 8. klassi õpilased oktoobris.

LT on võimalik teha järgmistes põhikooli riikliku õppekava ainetevaldkondades:

keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.

Kui teema hõlmab mitut õppeainet, siis võib õpilasel olla ka mitu juhendajat.

Ühele õpetajale jääb juhendada kuni 3 õpilast.

Juhendaja ja õpilane koostavad LT valmimise ajagraafiku.

LOOVTÖÖ   JUHENDAJA ÜLESANDED

 

Juhendaja roll on suunav:

– aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel

– soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel

jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist

täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse

nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul

hindab õpilase jooksvat tööd ning teeb ettepaneku töö hindamiseks

eitasb komisjonile kokkuvõtva aruande loovtöö valmimisest koos kalendaarse ajakavaga

 

LOOVTÖÖ   KIRJUTAJA   ÜLESANDED

 

– I trimestri jooksul valdkonna, teema ja juhendaja valimine

kava (päeviku) koostamine

– teemakohase kirjanduse ja allikate otsimine

– uurimistöö metoodika planeerimine;

andmete kogumine, uuringute ja vaatluste läbiviimine

– andmete töötlemine

– töö (teksti) kirjutamine

– perioodiline LT ülevaade juhendajale

– töö nõuetekohane vormistamine

vaheesitluse ja esitluse ettevalmistamine

 

LÄBIVIIMISE KORRALDUS

 

LT korraldus ja hindamine sätestatakse LT alustamise aasta 1. detsembriks.

LT koostamine algab 8.klassi I trimestril, jätkub vaheesitlusega III trimestril ning lõpeb kaitsmisega hiljemalt 9. klassis, detsembris. Loovtöö kaitsmise võimalused on järgmised:

8. klassis mai 3. nädalal, 9. klassis detsembri 2. nädalal.

LT võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt ( kuni kolm õpilast).

KAITSMISE KORRALDUS

 

Kaitsmisele pääsemiseks esitab õpilane 1 nädal varem kaitsmiskomisjonile LT koos juhendaja hinnanguga.

Kaitsmisettekanne on suuline (võib kasutada Power Pointi ja teisi näitlikke vahendeid).

LT kaitsmiseks valmistab õpilane 10 minutilise ettekande (sissejuhatus, eesmärgid, teema valiku põhjendus, sisu, hinnang tööle, järeldused). Grupitöö puhul osalevad esitlemisel kõik õpilased.

LT3 liikmelise kaitsmiskomisjoni koosseisu ja kaitsmise kuupäeva kinnitab direktor käskkirjaga.

LOOVTÖÖ HINDAMINE

 

LT hinne võib koosneda osahinnetest, toimub vastavalt kehtivale hindamismudelile

(lisa 1).

Loovtööd hindab kaitsmiskomisjon lähtuvalt kooli kehtestatud loovtööde hindamisjuhendist.

Hinnang koos LT nimetusega kantakse põhikooli lõputunnistusele.

LT tulemus teatatakse õpilastele nädala jooksul pärast kaitsmist.

Hinnang antakse:

sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamise, meetodite valik ja rakendus; vormistus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;

– kunstitöö, liikumiskava ning omaloomingulise muusikateose vms. puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;

– muusikateose, liikumiskava, vms. esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust;

 protsessile: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel ja protsessi jooksul, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus;

vormistamisele: vastavus koolis kehtestatud vormistamisnõuetele (sh tööprotsessi kirjeldus, fotode, teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine, viitamine jne);

esitlemisele: esitluse ülesehitus ja ladusus, näitlikustamine;

 

Eriarvamused LT hindes otsustatakse komisjoni liikmete häälteenamusega.

Mitterahuldava tulemuse korral on õpilasel võimalus taotleda kaitsmist teist korda, esitades kooli direktorile vastava avalduse.

 

Õpilaste loovtöid säilitatakse õppealajuhataja kabinetis (raamatukogus).