Arenguvestluse kord

Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse Ahja Kooli õpilasega läbi arenguvestlus. Arenguvestluse põhieesmärk on lapse arengu toetamine.

Põhjalikumad arenguvestlused viiakse läbi 1., 5., 8. ja 9. klassis. Teistes klassides võivad arenguvestlused olla olemuselt ülevaatlikumad ja seonduda pigem hetkel aktuaalsete küsimustega

Arenguvestluses osalejad otsustatakse kokkuleppeliselt klassijuhataja, lapse ja lapsevanemaga. Vajadusel kaasatakse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid ning õpilase elukohajärgse valla-või linnavalitsuse sotsiaalabi ja –tervishoiuteenuseid korraldava struktuuriüksuse esindajaid või ametiisikuid.

Arenguvestluse läbiviimise vormi valib klassijuhataja lähtuvalt konkreetse vestluse iseloomust ja eesmärkidest.

Lastevanematele tutvustab arenguvestluste olemust ja läbiviimise korda klassijuhataja, kes saadab lapsevanemale ka arenguvestluse kutse vähemalt üks nädal enne vestluse toimumist.

Arenguvestlusest vormistatakse kirjalik, kõikide osavõtjate poolt allkirjastatud lühikokkuvõte, mida säilitatakse klassijuhataja arenguvestluste kaustas kuni õpilase kooli lõpetamiseni või Ahja Koolist lahkumiseni. Seejärel kokkuvõtted arenguvestlustest hävitatakse.

Arenguvestlustel kuuldud isiklikku informatsiooni klassijuhataja edasi ei räägi (va juhul, kui tuleb avalikuks, et laps on ohus või kui probleemi on võimalik lahendada ainult võrgustikutööna, nt koolikohustuse mittetäitmine, agressiivne käitumine jms. Sellisel juhul kontakteerub klassijuhataja vastava ala spetsialistiga, olles sellest eelnevalt lapsevanemat informeerinud).